Archive for the Typy osobowości dla menedżerów Category

Cechy charakterystyczne widoczne od dzieciństwa

Cechy charakterystyczne SJ są widoczne od wczesnego dzieciństwa. Już w przedszkolu można zauważyć grupę dzie­ci, które z odrobiną niepewności rozglądają się wokół i starają się dowiedzieć, co trzeba robić. Pozostałe w tym czasie bez­trosko się bawią, potrącają się wesoło, krzyczą — zachowują się po prostu jak dzieci. SJ są wyjątkowo wrażliwi na prze­jawy destabilizacji w rodzinie i bardzo źle je znoszą, o wiele gorzej niż osoby z innymi temperamentami. Dla SJ bardzo ważne są więzi rodzinne i harmonia pomiędzy rodzicami. Potrafią się pogodzić z różnymi ekstremalnymi zachowaniami rodziców z jednym wyjątkiem — kiedy każde z nich mówi, oczekuje i żąda czegoś innego. Stan taki będzie miał miejsce, kiedy jeden z rodziców jest także typem SJ, co jest staty­stycznie dość prawdopodobne, a drugi to SP. Po włożeniu w to wielkiego wysiłku SJ potrafi dobrze znosić rodziców typu NT i NF, ale w żadnym wypadku nie toleruje rodzica SP. Dla SJ jest bardzo istotne, czy to, co jest ważne dziś, będzie wiążące też jutro.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Co SJ znosi najgorzej

Źle znoszą częste przeprowadzki, chcą przebywać z tą samą grupą rówieśników przez całe dzieciństwo, chodzić do tej samej szkoły, mieć tych samych nauczycieli, stabilne sąsiedztwo i relacje społeczne. Bardzo znaczącą rolę w ich życiu odgrywa także dalsza rodzina. Obecność cioć i wujków, sióstr i braci ciotecznych, bliższych i dalszych kuzynów, babci i dziadka działa na nich jak bal­sam. Uwielbiają słuchać przeróżnych rodzinnych historii, a kiedy dorosną, będą je przekazywać następnym pokoleniom. Nie sprawia im kłopotu wykonywanie w domu drobnych prac porządkowych, takich jak wynoszenie śmieci, spacer z psem, zakupy, sprzątanie czy podlewanie kwiatów. To samo dotyczy szkoły. SJ bywają najlepszymi dyżurnymi, pomoc­nikami nauczycieli i działaczami samorządu szkolnego. Do osiągnięcia satysfakcji z takiej pracy wystarczy im akceptacja lub pochwała ze strony dorosłych. Należy o tym pamiętać, może się bowiem wydawać, że zamiłowanie SJ do porządku, systematyczności, wiarygodności wynika z ich wewnętrzne­go przekonania. 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Preferencje i cechy zanikają

Wszystkie te preferencje i cechy zanikną, jeżeli nie będą stale wzmacniane przez akceptację i pochwały ze strony tych, których SJ darzą szacunkiem i do których czują respekt. Ze wszystkich typów temperamentów SJ jest najbardziej wrażliwy na sprzężenie zwrotne negatywne, czyli na krytykę i ewentualnie kary. Instytucją stworzoną dla SJ jest szkoła. Dzieci odnoszą tam sukcesy, dorośli SJ zarządzają szkołą, realizując przed­sięwzięcie przekształcenia tych małych istot w poważne i od­powiedzialne egzemplarze rodzaju ludzkiego, które będą robić to, co należy. SJ już jako uczniowie w szkole nie chcą niczego za darmo i szanują swoje obowiązki. Bez względu na to, jakie mają oceny, piastują funkcje w samorządzie, od skarbnika po przewodniczącego. Pracują rzetelnie i ofiar­nie, bo w ich stylu nie jest tylko branie czegoś od innych. Mają stałe i silne pragnienie, aby służyć, być użytecznymi.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

SJ i dyscyplina

Najlepiej ze wszystkich temperamentów znoszą uczenie się na pamięć, przestrzeganie dyscypliny, odrabianie zadań do­mowych. Przyjmują ochoczo cały repertuar szkolnych obo­wiązków, nie mają w zwyczaju podważać ich sensu. Dobrze im idzie matematyka, nieźle piszą dyktanda, sprawnie poru­szają się w świecie faktów, mają więc dobre oceny z geografii i historii. Mogą mieć problemy ze stylem, literaturą i pew­nymi dziedzinami matematyki abstrakcyjnej. Prawdopodob­nie długo będą przechowywać swe szkolne trofea w postaci dyplomów, wyróżnień i nagród. Jeżeli chcemy nauczyć czegoś człowieka typu SJ, musimy go prowadzić krok po kroczku, sprawdzonym metodycznym trybem i żądać, aby zaprezentował nam każdą nową umie­jętność i każdą poprawę. 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Sprzężenie zwrotne

SJ koniecznie potrzebuje bardzo konkretnego i szczegółowego sprzężenia zwrotnego. Nie trzeba chyba mówić, że ta procedura osobę typu SP dopro­wadziłaby do szaleństwa. Polecenie, aby SJ znalazł swój własny sposób lub metodę, jak sobie z czymś poradzić, dys­ponując jedynie ogólnymi instrukcjami, nie da żadnych po­zytywnych rezultatów. Potrzebna jest jasna i solidna proce­dura i niedwuznaczne oczekiwania dotyczące tego, w jaki sposób należy sobie z tą sprawą poradzić. W takich warun­kach SJ są zdolni do osiągnięcia doskonałych wyników. Do­bre są dla nich logicznie usystematyzowane podręczniki, wykłady, działalność połączona z precyzyjnym wyszukiwa­niem faktów, częste powtórki, pisemne testy, najlepiej z od­powiedziami do wyboru, bezpośrednia relacja z nauczycielem w cichej sali, gdzie nie są rozpraszani przez bardziej impul­sywnych kolegów.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Typy osobowości SP i SJ

Oba opisane temperamenty są swym zwierciadlanym odbiciem i najlepiej opisywać je jako wzajemne przeci­wieństwa. SP chcą być wolni i niezależni, a SJ starają się być w jakimś związku lub mieć obowiązki. SP żyją zabawą, a SJ — pracą. SP wyznają etykę epikurejską, a SJ — stoicką. Obie grupy utożsamiają się z konkretnym systemem etycz­nym, mając przy tym własną hierarchię wartości i wyobra­żenia o tym, co dobre, a co złe. SP szukają równorzędnych, partnerskich związków na zasadzie równouprawnienia, SJ postrzegają świat jako system hierarchiczny i wierzą w sens podporządkowania się i nadrzędność. Odgórny system obo­wiązków i nakazów jest według SJ ostoją społeczeństwa. Ci na górze ojcowskim tonem mówią podwładnym, co należy robić, ci z kolei przekazują to następnym ku radości i szczę­ściu wszystkich. 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Relacje na poszczególnych poziomach

Relacje na poszczególnych poziomach i po­między nimi powstają na zasadzie reguł i zwyczajów, któ­rych prototyp możemy znaleźć w szkole, rodzinie, pracy. Trzeba sobie zasłużyć na każdy kroczek z niższego poziomu na wyższy. Każdy awans jest równoznaczny ze wzrostem sta­tusu społecznego. Działalność, dzięki której możemy piąć się w górę, jest ściśle związana z wypełnianiem obowiąz­ków i wywiązywaniem się ze zobowiązań. Ludzie z temperamentem SP widzą świat inaczej. Gdzie­kolwiek się nie pojawią, stosują zasadę „Ja pan i ty pan”. Jeżeli ktoś ma wyższe stanowisko lub status, to według SP jest kwestia przypadku lub szczęścia, a nie jakichś szczególnych zasług. Zresztą nieważne, jutro i tak to może wyglądać in­aczej. Poza tym reguły są niczym innym niż narzędziami, które ludzie władzy wymyślili po to, aby utrzymać swoje status quo. Należy się nimi kierować, dokąd jest to wygodne i pożyteczne. Jeżeli zmienią się okoliczności lub osoby, to stare zasady nie obowiązują i postępujemy tak, jak tego wymaga sytuacja. Czy to jakiś problem?

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

W kontraście z niezniszczalnym optymizmem

W kontraście z niezniszczalnym optymizmem SP poglądy i czyny SJ są nieustannie przesiąknięte odrobiną pesymizmu i ostrożności. SJ są zawsze przygotowani na to, aby stawić czoła jakimś problemom lub pułapkom. Jeśli los im zgotuje coś takiego, to mają tendencję, aby reagować słowami: „A nie mówiłem?” albo „Wiedziałem!”. SJ chętnie ubezpieczają się od wszelkich przypadków i okoliczności. Tego typu postę­powanie może kogoś niezmiernie drażnić, ale są sytuacje, kiedy takie cechy bywają nieocenione. Nie byłoby bowiem sprawiedliwe zaszufladkowanie SJ jako programowych pe­symistów przywołujących nieszczęścia i tragedie. Są oni także realistami, którzy potrafią zidentyfikować ciemne strony ludzkiej psychiki oraz rzeczywistości i są zawsze przygoto­wani na gorsze czasy. Są po prostu sceptykami. Na pewno był człowiekiem typu SJ ten, kto wymyślił znaną zasadę Mur- phy’ego, która mówi, że jeżeli coś się może zepsuć, to z pew­nością się zepsuje. Osobnikiem typu SJ musiał też być ten, który stwierdził, że kabina windy pnie się w górę z wielkim ciężarem tylko po to, aby była przygotowana do zabrania z parteru nowych pasażerów.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Pragnienie bycia użytecznym

Pragnienie SJ bycia użytecznym i służenia innym czę­sto budzi przychylność różnych organizacji i wspólnot. Ich możliwości są w tym zakresie nieograniczone. Są to typowi funkcjonariusze. Bywają przedstawicielami spółdzielni dział­kowców, kasjerami w związku hodowców, zastępcami prze­wodniczących związków zawodowych, drużynowymi skau­tów, członkami komitetów organizacyjnych i redaktorami gazetek swojej partii politycznej w miejscu zamieszkania. Tworzą, wspierają i utrzymują ciągłość tych organizacji. Z punktu widzenia SJ istnienie i rozwój tych instytucji jest celem i sensem samym w sobie, niemalże tak jak u SP sensem jest działanie, a nie wynik. Różnica polega na tym, że jak SJ raz się na coś zdecyduje, to daje bez proszenia i nalegania, a SP raczej oczekuje, że coś dostanie.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.