Archive for the Historia i moralność Category

CIĄGŁOŚĆ PROBLEMÓW

Powstaje pewna ciągłość problemów, kontynuacja wątków, nadawanie dawniejszym koncepcjom nowego znaczenia, przerabianie wcześniejszych pomysłów i two­rzenie z elementów wcześniejszych teorii no­wych całości. W ten sposób dawna kultura stale ciąży na dalszym rozwoju refleksji nad dziejami. Oddziałuje na nie także rozwój ogól­nej teorii filozoficznej; nie były też bez znacze­nia przemiany zachodzące w nauce historii. Każdorazowa filozofia dziejów stanowiła jakby wypadkową dwu rodzajów inspiracji: jedne płynęły ze struktury społecznych stosunków i przenikających je konfliktów, drugie — z za­stanej spuścizny teoretycznej. Te dwojakie za­leżności filozofii dziejów trzeba też mieć na uwadze rozpatrując rozwój jej problemów i stanowisk.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

POMINIĘCIE UWIKŁAŃ

Pominięcie jednego z tych uwikłań może utrudnić czy nawet wprost uniemożliwić zrozumienie historiozoficznych poglądów. Ich funkcjonowanie społeczne może służyć wyjaś­nieniu oceny przeszłości, czasu teraźniejszego i perspektyw rozwojowych. Powiązania z tra­dycją, czy to w formie walki, czy poczucia wspólnoty, ułatwić mogą zrozumienie koncepcji sensu dziejów. Pozwalają odkryć przesłanki filozoficzne tych przekonań i ich teoretyczne konsekwencje. Rozważania nad dziejami histo- riozofii są badaniami na pograniczu historii świadomości społecznej, w obrębie której histo- riozofia funkcjonuje, oraz historii myśli filo­zoficznej, w której historiozofia szuka uzasad­nień i którą ze swej strony modyfikuje.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

OŚWIECENIOWA FILOZOFIA DZIEJÓW

Filozofia dziejów jako samodzielna dyscyplina będąca refleksją nad rozwojem historycznym była wynikiem długotrwałego procesu, jakiemu ulegała nauka historii i koncepcja człowieka w czasach nowożytnych od renesansu do oświe­cenia. Najogólniej mówiąc, rozwój ten polegał na przezwyciężaniu z jednej strony prowiden- cjalistycznej interpretacji dziejów, a z drugiej historii typu kronikarskiego, ograniczającego wiedzę o przeszłości do rejestru poszczególnych wydarzeń, słowem, na wypracowaniu naukowej historii w formie syntetycznego ujęcia różnych dziedzin ludzkiej kultury i życia społecznego i w formie nauki wyjaśniającej opisywane wy­darzenia właściwościami ludzkiej działalności i warunkami, w jakich ona się odbywa. Dopiero na gruncie historii jako nauki syntetyzującej i wyjaśniającej zjawiska immanentnymi przy­czynami rodziła się refleksja, którą można zasadnie nazwać filozofią dziejów.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

NA RZECZ KONCEPCJI

Argumenty na rzecz takiej koncepcji histori gromadziły się stopniowo. Powstawała ona nie bez ostrych kontrowersji i sprzeciwów ze stro­ny zwolenników prowidencjalizmu i rozpatry­wania dziejów z teologicznego i biblijnego punktu widzenia. Już myśli włoskiego odrodzenia spotykamy opisy historyczne, w których podawane wydarzenia tłumaczono indywidual­nymi motywami, namiętnościami i dążeniami pghtyków i mężów stanu. Klasycznym przykła­dem mogą być Dzieje Florencji z 1532 r. pióra Mikołaja Maehiavellego (1465—1527). Nowators­kie były tu zarówno tematyka, jak sposób wy­jaśniania zdarzeń. Dzieje polityczne rozpatry­wano bez żadnego związku z problematyką eschatologiczną. Rozwój ustroju politycznego Florencji i walkę o jej suwerenność rozpatry­wał Machiavelli jako wartości samoistne i nie­zależne od sprawy zbawienia i moralnej dosko­nałości człowieka.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

LAICYZACJA PROBLEMATYKI

Ten swoisty immoralizm służył laicyzacji problematyki politycznej w nauce historii. W objaśnianiu natomiast histo­rycznych wydarzeń posłużył się Machiavelli koncepcją niezmiennej natury ludzkiej przeja­wiającej się w namiętnościach i emocjach, któ­re wyznaczają postępowanie jednostek. Co więcej, drastycznie separował od siebie politykę i moralność. Wykluczył z rozważań nad polity­ką i historią refleksje na temat moralnego do­skonalenia. Naraził się co prawda na zarzut niemoralności, ale de facto chodziło mu jedynie o    uwolnienie polityki i historiografii od morali­zatorstwa i kwestii eschatologicznych.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

POLEMICZNE AKCENTY

Myśl Machiavellego podcinała korzenie teologicznej interpretacji procesu historycznego, rezygnując z takich koncepcji, jak skażenie natury ludz­kiej, misja nauczycielska Kościoła, rozwój pańs­twa bożego czy zbliżanie się sądu ostatecznego. Renesans włoski przygotowywał grunt dla przezwyciężenia prowidencjalizmu i teologii dziejów, choć sam bezpośredniej polemiki z nimi nie podjął.Pewne akcenty polemiczne wobec tradycji augustiańskiej odnajdujemy w dziele francus­kiego myśliciela Jeana Bodina (1530—1596) Przewodnik łatwego -poznania historycznego z 1566 r., zawierającym ogólną wizję rozwoju dziejów opartą na zasadach sprzecznych z ten­dencjami katolickimi.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ODRZUCENIE KONCEPCJI

Bodin odrzucił koncepcie „złotego wieku” jako pierwotnego stanu szczę­śliwości (raju), a w konsekwencji także idee degeneracji ludzkości i sądu ostatecznego zamy­kającego jej losy. Postawił natomiast tezę o do­skonaleniu się ludzkości, o jej kulturalnym po­stępie osiąganym wysiłkiem samych ludzi, bez żadnych sił nadnaturalnych i boskich przezna­czeń, co stanowiło jawne zaprzeczenie średnio­wiecznej interpretacji dziejów. Odrzucił także średniowieczne zasady periodyzacji, które od­wołują się do autorytetu Biblii lub do pewnych proroctw ze Starego Testamentu (zwłaszcza proroctw Daniela o kolejnym następstwie czte­rech światowych monarchii), czy też eksponują życie Chrystusa jako zwrotny punkt dziejów.’ upracował natomiast zasadę periodyzacji pole­gającą na wyróżnianiu epok w zależności od tego jakie ludy odgrywały w nich rolę pierw­szoplanową.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

OKRES RENESANSU

Jego koncepcja była jednak zbyt ogólnikowa — nie podejmowała wielu i zagadnień, jak mechanizm postępu, jego kryterium i siły o nim decydujące — aby mogła skutecznie wyprzeć teologię historii. A przy tym siły społeczne z teologią dziejów związane (instytucja Kościoła i absolutna monarchia) były jeszcze zbyt silne, by mieszczaństwo do­chodzące do głosu w myśli renesansowej mogło je pokonać zarówno na polu ideologicznym, jak politycznym i ekonomicznym.Okres renesansu przyniósł nie tylko pierw­sze próby^ laicyzaji historii i historiozofii, do­starczył również narzędzi służących tworzeniu historiografii jako nauki syntetyzującej i wy­jaśniającej. W toku badań filologicznych nad Pismem św. zapoczątkowanych przez reforma­cję, sformułowano zasady krytyki źródeł.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ODRÓŻNIANIE RELACJI

Po­wstały metody odróżniania relacji o wydarze­niach realnych od legend i zmyśleń. Zabiegi o laicyzację historiografii nie były też obce ruchowi libertyńskiemu w siedemnastowiecznej Francji, gdzie wysunięto postulat obiektywizmu historyka, rozumiany jako niezależność badacza przeszłości od wszelkich sporów wyznaniowych oraz autorytetów religijnych i politycznych.Jednak zwolennicy teologii historii nie kapi­tulowali. Druga połowa XVII w. była świad­kiem działalności ideologicznej Jacąues Bossueta (1627—1704), szerzącego otwarcie stanowisko prowidencjalizmu w interpretacji dziejów za­równo w swoich słynnych z pięknego stylu kazaniach, jak w dziele Rozprawa o dziejach powszechnych (1681), pisanym na dworze Lud­wika XIV jako podręcznik dla następcy tronu.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.