Archive for the Historia i moralność Category

RÓŻNE KRYTERIA

Różne kryteria spotyka się w rozwoju historiozofii, ale szczególnie wielką rolę odegra­ły w niej wartości moralne. Problem relacji między wartościami moralnymi a procesem dziejowym był jednym z kluczowych, dyskusyj­nych zagadnień wywołujących ostre kontro­wersje i zróżnicowania stanowisk w historio­zofii XIX wieku. Nie ulega przy tym wątpli­wości, że między filozofią dziejów a interpreta­cją wartości moralnych zachodziło oddziaływa­nie wzajemne. Zakładany system wartości wy­znaczał sposób hierarchizacji wydarzeń dziejo­wych i rozumienie ich tendencji rozwojowych. Natomiast postawa wobec współczesności, ocena czasów aktualnych i minionych decydowały wielokrotnie o tym, jakich wartości broniono i jaki system aksjologiczny budowano.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

PROBLEMATYKA DZIEJÓW

Problematyka sensu dziejów, jak widać, sta­nowiła integralny składnik rozwoju myśli filo­zoficznej, zanim jeszcze ukształtowała się jako odrębna dyscyplina; gdy to nastąpiło, jej więzi z innymi działami filozofii nie tylko nie zostały zerwane, lecz wzrosła świadomość wzajemnych zależności i powiązań. Respektując te związki spróbujemy wyjaśnić główne sposoby stawiania i rozwiązywania zagadnień związanych z ref­leksją nad rozwojem dziejów, jego kierunkiem i sensem. Jakkolwiek początki historii jako wiedzy o    wydarzeniach i działaniach ludzkich sięgają czasów starożytnych, refleksja metodologiczna nad postępowaniem dziejopisarzy ukształtowała się dopiero w czasach nowożytnych, najpierw w formie zaleceń zmierzających do odróżnienia tego, co faktycznie było, od opowieści bajecz­nych i zmyślonych, z czego wykształciła się stopniowo krytyka źródeł.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

METODOLOGIA HISTORII

Dopiero wiek XIX w związku z ogólnymi rozważaniami nad nauką i zasadami jej uprawniania stworzył warunki, w których rozwinęła się metodologia historii. Pojawienie się rozważań metodologicznych do­konało się nie bez wpływu filozofii dziejów. Postulaty krytyki źródeł i jej zasady powsta­wały w toku ostrej polemiki myśli oświecenio­wej z prowidencjalizmem, służyły, jak zoba­czymy, krytyce tez o zależności dziejów od Opatrzności. W XIX w. w nurcie pozytywis­tycznym upatrywanie sensu dziejów w dosko­naleniu sposobów poznania rzeczywistości przyrodniczej i społecznej walnie przyczyniło się do rozbudzenia zainteresowań metodolo­gicznych, m.in. w odniesieniu do nauki historii.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ZWIĄZKI Z HISTORIĄ

Pozytywizm wprowadził pojęcia o ogromnej wadze dla refleksji metodologicznej, jak pojęcia faktu i prawidłowości historycznej. Inspiracje do powstania metodologii historiografii zawarte były także w dążeniach do przezwyciężenia po­zytywizmu, a zwłaszcza jego tez o jednakowym modolu wszelkiego poznania. W polemice z po­zytywizmem podkreślano odrębność nauki historii i w ogóle całej humanistyki od nauk przyrodniczych. Tacy krytycy pozytywizmu, jak W. Dilthey czy H. Rickert, stworzyli pod­stawy współczesnej metodologii historii.Związki historiozofii z metodologią historii nie zerwały się po usamodzielnieniu się roz­ważań metodologicznych, choć tendencja do izolowania ich od siebie lub przeciwstawiania sobie u wielu metodologów od dawna wystę­puje.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ZALEŻNOŚĆ SPRAW

Sprawa ta zależy w dużym stopniu od decyzji na temat zakresu metodologii. Zalicza się do mej, po pierwsze, rozważania nad czyn­nościami poznawczymi (badawczymi) historyka  rozważania nad rezultatami tych czynności, tj. twierdzeniami składającymi się na naukę historii. Jeśli metodologię ogra­nicza się do tych kwestii, to jej związek z filo­zofią dziejów wydaje się istotnie dość odległy i pośredni.  Istnieją jednak inne propozycje metodologii historii uwzględniające jeszcze trzeci teren roz­ważań, który J. Topolski nazywa przedmiotową metodologią historii. Jest ona zamierzona jako wiedza o przedmiocie historiografii, wiedza po- zazrodłowa, nie ograniczająca się do konstatacji wydarzeń na podstawie źródeł historycznych.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

PROBLEM Z POGRANICZA

Otóż na rozstrzygnięcie tych spraw wywierają wpływ niewątpliwy koncepcje histo­riozoficzne, zwłaszcza takie, jak rozumienie tendencji rozwojowej i mechanizmu historycz­nego. Możliwa jest także zależność odwrotna- oddziaływanie analiz metodologicznych na temat prawomocności różnych pojęć na kon­cepcje historiozoficzne. W każdym razie na obszarze przedmiotowej metodologii historii następuje spotkanie tych obu rodzajów reflek­sji nad rozwojem historycznym.Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na pewien problem z pogranicza filozofii dziejów i meto­dologii historii, na ocenę historiografii. Nie jest to zagadnienie ściśle metodologiczne, jednak ocena wiedzy o przeszłości ciąży na rozumieniu poznania, a głównie na postulatach metodolo­gicznych stawianych historii.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

MIĘDZY OCENĄ

Natomiast między oceną historiografii a dyskusją nad sensem dziejów występują zależności; często koncepcja sensu procesu dziejowego uzasadniała zadania, które stawiano historiografii, a często spór o po­wołanie dziejopisarstwa towarzyszył kontro­wersjom na temat tendencji rozwoju historycz­nego. Filozofia dziejów niejednokrotnie preten­dowała do wyznaczania historiografii kultu­ralnego powołania.Pomimo wielorakich powiązań historiozofii z różnymi dziedzinami wiedzy główne czynniki skłaniające do podjęcia problemu sensu dzie­jów tkwiły nie w poznaniu, lecz w sytuacjach społecznych i kulturowych. Nie z czystej cieka­wości zadawano pytanie o sens dziejów.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

SPOŁECZNE I KULTUROWE INSPIRACJE

Zagad­nienie to nasuwa się głównie wówczas, kiedy dokonują się procesy społeczne o ważnych skut­kach dla całokształtu życia ludzkiego, kiedy instytucje społeczne ulegają rozkładowi, a to­warzyszą temu masowe cierpienia i uciążliwoś­ci. Szybkie tempo i głębokość przemian ustro­jowych sprzyjały powstawaniu świadomości czasu historycznego, czyli świadomości prze­mijania instytucji i ustrojów społecznych i po­wstawania urządzeń zupełnie innych. Okresy społecznych i kulturowych przełomów stwa­rzały warunki szczególnie korzystne dla rodze­nia się świadomości historycznego rozwoju. Rodziła się potrzeba odróżniania rzeczy minio­nych,

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

POTRZEBA ODRÓŻNIENIA

Rodziła się potrzeba odróżniania rzeczy minio­nych, aktualnych i nadchodzących, czyli roz­różnienia przeszłości, teraźniejszości i przy­szłości. Epoki historycznych przełomów były zarazem okresami rozkwitu filozofii dziejów. Trzeba jednak pamiętać ze koncepcji teoretycznych nie można redukować do samej ekspresji postaw społecznych ugrupowań. Teorie mają względną autonomię wobec społecznych warunków, w jakich powstają, wobec potrzeb społecznych, jakie zaspokajają. Każda teoria powstaje bo­wiem w związku z teoriami poprzednimi, z za­staną tradycją intelektualną — bądź ją zwal­czając, bądź nawiązując do pewnych aspektów spuścizny przeszłości.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.