Archive for the Historia i moralność Category

ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA

Zawartość treściowa tych elementów czasu historycznego jest oczy­wiście zmienna, zależy od aktualnej sytuacji, zawsze jednak każde zdarzenie rozpatruje się jako takie, które zdarzyło się po czymś, co na­leży do przeszłości, i po którym nastąpią jakieś przyszłe, nie zrealizowane jeszcze zjawiska. Określaniu kierunku rozwoju towarzyszy świa­domość różnicy między przeszłością, czasem teraźniejszym a przyszłością. Pogłębianie się i upowszechnianie świadomości czasu historycz­nego przygotowało zatem grunt do dyskusji nad sensem dziejów. Trzecim wreszcie założeniem historiozofii jest przekonanie o istnieniu podmiotu dziejów, gwa­rantującego więź między zdarzeniami składa­jącymi się na przebieg historycznego rozwoju.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

PODMIOT DZIEJÓW

Podmiotu dziejów nie można przy tym utożsa­miać z jednostką ludzką; rozwój dziejów nie redukuje się wszak do losu indywidualnego, co jednak nie oznacza pomniejszania roli jed­nostek w dziejach. Bez koncepcji rodzaju ludz- jako całości, w której uczestniczą różne narody i państwa, trudno mówić o dziejach powszechnych, określać ich tendencję, wyzna­czać ich sens. Postawienie pytania o sens dzie­jów poprzedził zatem rozwój koncepcji filozo­ficznych pozwalających traktować człowieka  problemy z perspektywy historycznego rozwoju. Sposób, w jaki wyjaśnia się sens dziejów, ma wpływ na inne zagadnienia. Irzeba wśród nich wymienić zasady periody- zacji historii.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ROZUMIENIE OGÓLNEJ TENDENCJI

Co prawda historiografia doko­nuje często periodyzacji opierając się na opra­cowywanych materiałach źródłowych, co nie przeczy temu, że sposób rozumienia sensu dziejów wpływa często na kryteria wyróżnia­nia epok historycznych i określania punktów przełomowych. Sprawa periodyzacji ma do­niosłe znaczenie dla oceny współczesności, tj. czasów, na jakie przypada działalność filozofa. Często właśnie dążenie do zrozumienia własnej epoki pobudzało twórczość historiozoficzną, skłaniało do podejmowania pytań o sens dzie­jów. Rozumienie ogólnej tendencji rozwoju dziejowego dostarczało bowiem uzasadnień i kryteriów wartościowania wszelkich wydarzeń historycznych, w tym także tych, które zalicza się do współczesności.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

SENS PROCESU

Rozważania nad sensem procesu historycz­nego wiodą również do refleksji nad głównymi determinantami tego procesu. Jest to zarazem pytanie o warunki konieczne do realizacji za­sady w której upatruje się sens dziejów. Refleksja nad tymi warunkami zmierzała w różnych kierunkach: bądź ku hierarchizacji lóżnych aspektów rzeczywistości historycznej ze względu na ich rolę w dziejach, bądź ku rozważaniu miejsca i funkcji jednostki w his­torii, bądź wreszcie w kierunku tez o zależności dziejów od sił transcendentnych, zewnętrznych wobec wydarzeń dziejowych. Problematyka mechanizmu dziejów to ważna komponenta historiozofii, często najbardziej sporna i sta­nowiąca zarzewie konfliktów teoretycznych.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

GENEZA PROBLEMATYKI

Przedstawiona powyżej geneza problematyki historiozoficznej potwierdza, jak sądzę,, zaryso­wany tu zestaw zagadnień charakterystycznych dla filozofii dziejów. Pojawił się on dopiero w tej fazie refleksji nad światem i człowiekiem, kiedy zaczęto ujmować los ludzki jako składnik procesu przemian społecznych ogarniających całe zbiorowości, a nawet całą ludzkość, kiedy uświadomiono sobie zależność jednostki od całej ludzkości, kiedy ludzkość zaczęto ujmować dynamicznie nie jako element kosmicznego cyklu, ale jako całość, w której pojawiają się zjawiska nowe, uprzednio nieznane, aby potem ustąpić miejsca czemuś jeszcze nowszemu. Roz­wojowe rozumienie ludzkości to owoc epoki wstrząsów społecznych,’ epoki przewartościo­wań systemów wartości, tworzenia się nowych cywilizacji i struktur społecznych.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ROZWÓJ W MYŚLI

Powstanie chrześcijaństwa i filozofii katolickiej było nie­wątpliwie uwikłane w przełom społeczny i kul­turalny związany ze schyłkiem cywilizacji rzymskiej i przechodzeniem do nowego syste­mu społecznych urządzeń. W tych okolicznoś­ciach problematyka rozwoju historycznego roz­winęła się w myśli chrześcijańskiej i właściwie przez całe wieki średnie podejmowano ją na gruncie teologii i traktowano jako jej fragment. Rozpatrywano bowiem dzieje jako wynik bo­skich przeznaczeń. Nie będziemy tu omawiać teologii dziejów, gdyż interesują nas dzieje nistoriozofu uprawianej świadomie jako dyscy­plina swoistd związana z refleksją nad „pro­cesem dziejowym.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

POGLĄDY NA TEMAT GRANIC CZASU

Poglądy na temat granic czasu istorycznego, zakresu i rodzaju zmian zacho­dzących w swiecie przesądzają często sposób rozumienia tendencji rozwojowej. Tezy o tran­scendencji, czyli o istnieniu czegoś zewnętrz­nego wobec dziejów, rzutują na interpretację dziejowego mechanizmu, na wyróżnianie czyn­ników mm rządzących. Także stanowisko im- manentyzmu, interpretujące świat jako całość samoistną, niezależną od niczego zewnętrznego przesądza sposób rozumienia dziejów .Pozostawiając na boku spór o nazwę, wymie­nimy ważniejsze problemy.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

WŁAŚCIWOŚCI SPOŁECZEŃSTWA

Są to kwestie właś­ciwości człowieczeństwa, natury ludzkiej miejsca ludzkości w całości świata, roli czło­wieka wobec przyrody, podstaw więzi społecz­nej, relacji jednostki do środowiska przyrodni­czego i społecznego. Ich ważność dla filozofii dziejów jest oczywista; wszak tłumaczą dzialalnosc ludzką, motywy nią rządzące i granice jej skuteczności, a bez tego interpretacja pro­cesu dziejowego nie byłaby możliwa. Trzeba przy tym podkreślić, że oddziaływanie ontologn i filozofii dziejów nie bywało jedno­kierunkowe. Nie tylko ontologia formułowała ogólne przesłanki, z których historiozofia wy­prowadzała swe wnioski. Bywało także prze­ciwnie: interpretacja procesu dziejowego i re- neksja nad jego przebiegiem skłaniały do ogólniejszych rozważań nad człowiekiem i jego  pojęciem rozwoju i zmienności.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ZESPÓŁ PROBLEMÓW

Więź historiozofii z gnoseologią wydaje się luzniejsza. Występuje głównie w tych teoriach, gdzie zjawiska poznawcze omawia się w pew­nym oderwaniu od problematyki antropologii filozoficznej. W tych natomiast światopoglą­dach, w których poznanie uznaje się za dzie­dzinę o szczególnej doniosłości społecznej i kul­turowej, interpretacja wiedzy, hierarchii ro­dzajów poznania i warunków powodzenia po­znawczego wywiera istotny wpływ na histo- nozofię, na wyjaśnienie kierunków i form przebiegu procesu dziejowego. Do kardynalnego zespołu problemów historiozoficznych należy, jak wiemy, ocena współczesnej epoki, wyzna­czenie jej granic, wskazanie źródeł i perspek­tyw. W każdej chyba filozofii dziejów mani­festuje się postawa jej twórców wobec spo­łeczeństwa.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.