Archive for the Historia i moralność Category

ZAINTERESOWANIE PRZYSZŁOŚCIĄ

Zainteresowanie przyszłością i dalszymi losa­mi ludzkości było istotnie czymś nowym w ze­staleniu ze światopoglądem antycznym, skon­centrowanym na teraźniejszości. Augustyn za­rysował linearną koncepcję rozwoju, w której wystąpiły wyraźne różnice między tym, co było kiedyś, co istnieje aktualnie i co jest spodzie­wane w przyszłości. Sformułował w ten sposób teorię czasu historycznego polegającą na odróż­nieniu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jako odmiennych pod względem wartości, a zarazem powiązanych ze sobą generalną ten­dencją rozwojową. Zastąpienie teorii cyklu koncepcją linearnego pozwoliło się kwestią sensu tego~rozwoju jego kierunku i rządzącej nim zasady pozwala­nej zarazem oceniać szczeble tego rozwoju. W ten sposób pojawił się u Augustyna problem sensu dziejów.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

SENS DZIEJÓW

Zainteresowanie sprawą sensu dziejów ułat­wiło ugruntowane w tradycji chrześcijańskiej przekonanie o jedności rodzaju ludzkiego, po­legającej na równości wszystkich ludzi wobec Boga jako swego stwórcy i na skażeniu całej natury ludzkiej. Wspólność ta nie usuwała oczywiście różnic między ludźmi, ujawniają­cych się m.in. w stopniu zasługi wobec Kościoła i ich szansach na zbawienie. Dzięki temu można było mówić o historii uniwersalnej, o general­nej tendencji rozwoju przenikającej całą ludz­kość, o ogólnym sensie dziejów niezależnym od intencji panujących, wodzów i możnych .

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ROZWÓJ PROBLEMATYKI

Trzeba też pamiętać, że czas nie był dla Augustyna czymś absolutnym. Poza czasem umieszczał Boga, który jako pozaczasowy był zarazem niezmienny. Czas uważał za twór boski powstały wraz ze światem. Istnienie świata w czasie było dla niego tożsame ze zmiennością świata. Sensu i kierunku zmian, jakim świat podlegał, nie szukał w samych zmianach ani we właściwościach świata, lecz wywodził je z rzeczywistości pozaczasowej, wiecznej i nie­zmiennej. Pytanie o sens dziejów utożsamiał z pytaniem o ich cel ostateczny. Chociaż Augustyn rozwijał problematykę filozofii dziejów, nie można powiedzieć, by uprawiał ją jako dyscyplinę samodzielną.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

SWOJE WYJAŚNIENIE

Swoje wyjaśnienia sensu dziejów wyprowadzał bo­wiem z problematyki eschatologicznej, a nie z refleksji nad zjawiskami społecznymi i ich przebiegiem. Rozmyślania nad sensem dziejów służyły wyjaśnieniu doktryny Kościoła na te­mat zbawienia i wynikających stąd postulatów. Z tej racji nieprzypadkowo i w sposób zasadny niektórzy badacze nazywają myśl Augustyna teologią^ dziejów, dla odróżnienia od filozofii Ćlziejow powstałej w czasach nowożytnych w ‘ opozycji do tradycji augustyńskiej. Autor Państwa Bożego był zapewne świadom różnicy między swą koncepcją sensu dziejów a opisem wydarzeń historycznych.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

ODRÓŻNIENIE HISTORII

Odróżniał historię świętą i historię świecką jako odrębne płaszczyzny rozważań nad losami ludzkości, przy czym w sferze historii świętej znajdował rozszyfrowanie sensu dziejów, ich ogólnej ten­dencji i najwyższego, ostatecznego celu. Historia świecka natomiast, wypełniona dziejami państw i ludów, miała z historii świętej czerpać kryte­ria oceny wydarzeń, środki ich zrozumienia i interpretacji. Historię świecką podporządkował Augustyn historii świętej, w której kryła się tajemnica historycznego rozwoju. Różnice w sposobie oceny tych dwu płaszczyzn rozwoju historycznego ujawniały się także w rozumieniu zachodzących w nich przemian.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

NAJWYŻSZA RACJA

Naj­wyższą rację historycznego procesu umieszczał więc Augustyn poza ludzkością, w Bogu i jego łasce. Uzasadniał w ten sposób tezę o rządach Opatrzności boskiej w dziejach, uzależniał pro­ces dziejowy od czynników transcendentnych wobec dziejów i ludzkości. Zapoczątkował prowidencjalistyczną interpretację dziejów, która w myśli katolickiej dominowała przez całe średniowiecze, niemal do czasów oświecenia, a i dzisiaj jej echa można odnaleźć w katolickiej filozofii dziejów.Formułując tezę prowidencjalizmu o wpływie Opatrzności na dzieje, stawiał Augustyn pro­blem mechanizmu rozwoju historycznego. Roz­patrywał historię świętą jako konflikt między „państwem bożym” a „państwem ziemskim”, nie utożsamiając ich jednak z Kościołem i pań­stwem politycznym.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

TENDENCJA ROZWOJOWA

W obu „państwach” wi­dział zbiorowości będące odpowiednikami dwu tkwiących w człowieku pierwiastków: dobra opartego na wierze, które uosabiał biblijny Abel, i zła wywodzącego się z niewiary, repre­zentowanego w Biblii przez Kaina. Dzieie wvpełniała walka tych dwu składników: wiary -niewiary. Tendencję rozwojową tej walki ro­zumiał Augustyn jako stopniową dominację wiary, przygotowanie rządów Boga i aktu bo­skiej sprawiedliwości.Augustiańska koncepcja dziejów służyła także ocenie współczesnej mu epoki. Miał pełną świadomość różnicy między przeszłością, teraź­niejszością i przyszłością.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

KOMPLEKS ZAGADNIEŃ

W myśli Augustyna pojawił się, jak widać, cały kompleks zagadnień, które składają się na problematykę historiozoficzną skupioną wokół pytania o sens dziejów. Abstrahując od augus­tiańskich rozwiązań spróbujmy te kwestie upo­rządkować. Dyskurs nad sensem dziejów mógł pojawić się dopiero na gruncie pewnych koniecznych przesłanek teoretycznych, kiedy mianowicie powstały pewne przeświadczenia, nie zawsze formułowane expressis verbis, ale uważane za oczywiste. Pierwsze założenie, jakie kryje w sobie uznanie ogólnego sensu dziejów, to kon­cepcja procesu linearnego rozwoju, mającego absolutny początek i zmierzającego w określo­nym kierunku.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

LINEARNA KONCEPCJA

Linearność dziejów nie wyklu­cza powtarzalności ani nawet cykliczności zmian, lecz prowadzi do traktowania cyklów i powtórzeń jako składników zmian układają­cych się w ciąg kolejnych wydarzeń, czyli w tok rozwojowy. W wypadku uznania wyłącznie zmian cyklicznych i stałej powtarzalności zja­wisk zakłada się zwykle istnienie czegoś stałe­go i wiecznego, decydującego o znaczeniu zja­wisk. Wtedy pytanie o sens dziejów traci swe znaczenie, wszak jest to zawsze pytanie o sens rozwoju. Linearna koncepcja dziejów akcentu­jąc zmienność wydarzeń otwierała perspektywy dla poszukiwania zasady wyjaśniającej i war­tościującej te zmiany. Drugą przesłanką rozważań nad sensem dzie­jów jest koncepcja czasu historycznego, której istotna treść polega na wyraźnym zróżnicowa­niu pod względem znaczenia przeszłości, teraź­niejszości i przyszłości.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.